رازی که نمی توانیم در دل خود حفظ کنیم ، چگونه ممکن است از دیگری انتظار داشته باشیم که در دلش حفظ کند؟!