برای یک فرد مودب ، خانه ، اداره ، مجلس میهمانی و داخل اتوبوس فرقی ندارد. سعی کنید در همه حال مودب باشید. البته اگر مودب بودن را با اخمو بودن اشتباه نگیرید! ادب چیز خوبی است... چرا آن را به دیگران تقدیم نکنیم؟!