آدمی فربه شود از راه گوش

جانور فربه شود از حلق و گوش