نیمه ی گم شده ی ما همان قلبی است که بیرون از بدنمان می تپد!!!