دیروز به تاریخ پیوست ، فردا معما است...

امروز هدیه است!