انسان نقطه ای است میان دو بی نهایت لجن و بی نهایت فرشته!