اگر انسان ها در طول عمر خویش میزان کارکرد مغزشان یک میلیونوم معده شان بود ، اکنون کره ی زمین تعریف دیگری داشت!