تو زندگی ات را از طریق افکارت و قانون جذب خلق می کنی . همه همین کار را می کنند. این قانون صرفا برای این که از آن آگاه هستی کارایی نمی یابد ، بلکه همیشه در زندگی تو و بقیه ی افراد در سراسر تاریخ اعمال شده است. وقتی تو از این قانون مهم آگاه شوی ، در واقع ، متوجه می شوی که صرفا قادر ی زندگی ات را با فکر کردن خلق کنی و سپس ، به گونه ای باور نکردنی ، قدرتمند می شوی...