وقتی که حواس خود را متوجه چیز های خوب می کنی ، حال و هوای خوبی خواهی داشت ، و چیزهای خوب بیشتری را نصیب خودت و جهان خواهی کرد. وقتی احساس خوبی داشته باشی، زندگی خودت و جهان را ارتقا می دهی ، آیا از قدرت چشمگیری که صرفا به خاطر وجود خودت در این دنیا داری ، آگاه هستی؟!