عده ی زیادی از مردم مخصوصا در جوامع غربی ، دنبال وقت می دوند و گله می کنند که به حد کافی وقت ندارند. به هر حال ، اگر کسی می گوید وقت کافی ندارد ، حتما قانون جذب دست اندر کار است. اگر مدام غر می زنی که وقت کافی نداری ، از حالا موکدا اعلام کن : من بیش از اندازه هم وقت دارم! و زندگی ات را تغییر بده...