می توانی بعد فکری خود را به سمت سلامتی کامل ، جسمی بی نقص و وزنی دلخواه و جوانی ابدی ببری. تو می توانی تمام این موارد را از طریق تفکر عالی مداوم ایجاد کنی!