اگر می خواهی به آرزو هایت برسی آگاه باش که صرفا از راه شادی و لذت درونی این کار امکان پذیر است. این سریع ترین مسیر است. احساس خوب تو ، شادمانی تو ، میان بری است به سوی خواسته هایت . به محض این که شاد بودن را انتخاب کنی ، به رغم هر آنچه دور و برت می گذرد ، در واقع با برداشتن مهار کائنات ، شادی نامحدود را به زندگی ات سرازیر کرده ای