برای گرفتن عشق و محبت... اول خودت را سرشار کن تا اینکه خودت جاذب شوی!