اگر جمله توان مالی ندارم را به زبان آورده ای ، همین حالا موضع قدرت خود را تغییر داده ای . جای آن را با جمله ی توان مالی اش را دارم. می توانم آن را بخرم عوض کن! این جمله را چندین بار تکرار کن . مثل طوطی شو و 30 روز قصد و نیتت این باشد که به هر چه نگاه کردی بگویی : توان مالی اش را دارم. می توانم این را بخرم. وقتی اتوموبیل رویایی ات را میبینی که در خیابان از خلوی چشمانت رد می شود، بگو: توان مالی خرید این را دارم. با دیدن لباس هایی که دوست داری یا وقتی در فکر تعطیلاتی عالی هستی بگو: توان مالی داشتن این را دارم! با این کار ، خودت را تغییر می دهی و احساس بهتری در مورد پول پیدا می کنی. کم کم خودت را متقاعد می کنی که برای داشتن این جور چیزها توان مالی داری و با این کار تصاویر زندگی ات تغییر میکند.