بشر از دو چیز ساخته شده است: باورهایش و حقیقت! وقتی تو باورهای خود را رها کنی به حقیقت بیشتری دست پیدا میکنی! بزرگترین افراد بشر کسانی بودند که دل و جرئت رها کردن باورهای خوذ را داشتند و سراپا حقیقت شدند. آنها راه را به ما نشان داده اند!