تلفیق فکر و عشق است که نیروی مقاومت ناپذیر قانون جذب را شکل می دهد.