هیچ چیز نامحدود نیست. نه منابع و نه چیز دیگر! این محدودیت فقط در ذهن آدمی جای دارد. وقتی ذهنمان را به روی قدرت خلاق نامحدود باز می کنیم ، در واقع ، وفور نعمت را فرا می خوانیم و دنیایی کاملا جدید را می بینیم و تجربه می کنیم!