این چند وقته همش اتفاق هایی می افته که هیچوقت دوست نداشتم واسم اتفاق بیفته...هنوز امیدی هست؟!