دلیل قدرتمند بودن تجسم این است که وقتی تصویری ذهنی از آنچه می خواهی خلق می کنی ، افکار و احساسات  داشتن آن را در زمان حال در خود ایجاد می کنی . تجسم صرفا تفکر متمرکز قدرتمند در قالب تصویر استکه به همان نسبت هم احساس ایجاد می کند. تو با قدرت تجسم فرکانسی قوی به کائنات می فرستی. قانون جذب این علائم مهم را می گیرد و تصاویر را به همان نحوی که در ذهنت دیده ای به تو بر میگرداند!!!