همه ما یکی هستیم ، همه با هم مرتبطیم و همگی جرئی از یک حوزه انرژی، یگانه ذهن متعالی ، شعور یگانه و منبع خلاق یگانه هستیم. هر اسمی که دلت می خواهد روی آن بگذار ، به هر حال همه ی ما یکی هستیم!!!