وقتی پول به سمت تو سرازیر می شود، باید جریان آن مانند جریان رودخانه باشد، وگرنه متوقف می گردد. تو هم با این جریان همنوا باش!!!!