سالهاست بریده ام و نمی دانم که چه سریست که با بریدن من دنیا خم به ابرو نمی آورد...:|!